Vikten av att kunna säga nej

Vikten av att kunna säga nej

Denna text är kopierad från http://www.egoist.se/nej.html

Kan du säga nej?
Oförmågan att säga nej är ett vanligt symptom på dålig självkänsla och brist på självrespekt. Att säga nej är ett sätt att visa att en gräns går mellan dig själv och resten av världen, och innebär att ditt liv, din själ och din egendom tillhör dig själv. Att kunna säga nej är därför en viktig förmåga. För att kunna säga nej på ett övertygande sätt måste du vara övertygad om att du och ditt liv tillhör dig själv, och den enda skyldighet du har till andra är att acceptera att andra också tillhör sig själva. Andra har rätt att säga nej, och du har samma rättighet. Att säga nej innebär att respektera sig själv, och att acceptera andras nej innebär att respektera andra. Oförmågan att säga nej till andra är ett resultat av altruismen; ett resultat av att man sätter andras intressen över sina egna.

Egna intressen

Att säga nej till andras krav och intressen innebär att skydda dina egna intressen. Att alltid säga ja till andra innebär att säga nej till dig själv och dina egna intressen, och för att kunna säga nej till andra måste du säga ja till egoism, självrespekt, integritet och personliga rättigheter. Du måste vara övertygad om att du existerar för din egen skull och att ditt liv tillhör dig själv. Ditt psykologiska tillstånd och din personlighet avgörs till stor del av dina grundläggande filosofiska idéer, och oförmågan att säga nej är det emotionella symptomet på en altruistisk indoktrinering. De flesta har lärt att osjälviskhet är en dygd, och idéer har psykologiska konsekvenser.

För att kunna säga nej när andra vill att du ska säga ja måste du kunna uttrycka dina egna åsikter även när dessa avviker från andras åsikter. En altruistisk indoktrinering gör det svårt att trotsa andra och uttrycka dina egna åsikter. Undermedvetandet skapar känslor baserat på hur det är programmerat, och en altruistisk indoktrinering skapar känslor som är i konflikt med självet. Resultatet blir att du hamnar i konflikt med ditt eget undermedvetande. Skuldkänslor är resultatet av att du har gjort något som är i konflikt med dina moraliska värderingar, och altruismen skapar skuldkänslor när du inte gör det andra vill att du ska göra. Då är det inte konstigt att det blir svårt att säga nej.

Skuldkänslor
Att få skuldkänslor av att göra något som man medvetet tycker är rätt innebär att man är oenig med sitt undermedvetna i frågan om vad som är moraliskt. Och det är svårt att hävda sig om man måste brottas med sitt undermedvetna för att få det som man vill. För att kunna säga nej utan skuldkänslor måste man eliminera sina inre konflikter och utveckla självrespekt och en positiv självkänsla, och etisk egoism är den enda etiken som gör detta möjligt.

En av orsakerna till att det är lättast att säga ja är att ett ja inte behöver motiveras. En förklaring är vanligtvis inte nödvändig när man säger ja, men när man säger nej krävs det oftare att man förklarar varför. Men att säga nej behöver inte motiveras. Att säga nej är en rättighet därför att du har rätt att existera för din egen skull och leva ditt eget liv. Vissa har ett behov att alltid ursäkta sig och rättfärdiga för andra vad de vill göra, och detta är ett symptom på dålig självkänsla. Att alltid ursäkta dig innebär att du måste ha andras godkännande för att säga nej, och detta undergräver din självkänsla och självrespekt.

Du ger både dig själv och andra budskapet att du tvivlar på dig själv och din rätt att leva ditt eget liv. Att försöka försvara ditt nej med hjälp av ursäkter har därför den motsatta effekten; det försvagar dina möjligheter att försvara ditt nej. Det enda sättet att försvara ditt nej är att försvara det i ditt eget psyke; du måste själv vara övertygad om att du har rätt att säga nej. När du har denna övertygelse har du inget behov att rättfärdiga det för andra. Självklart kan du ge en förklaring om du vill – när du själv tycker det är befogat – men om du tycker att du alltid måste ge en förklaring överger du principen att du existerar för din egen skull. Förnuftiga människor respekterar att du säger nej, och kräver ingen förklaring. Tyvärr är inte alla människor förnuftiga, och att förvänta att alla blir glada när du säger nej är inte särskilt realistiskt.

Priset 
Men att förstå priset du betalar när du alltid säger ja gör det lättare att acceptera folks negativa reaktioner när du säger nej. Och det är viktigt att förstå att andras känslor och åsikter inte formar verkligheten. Verkligheten består av fakta, inte känslor eller åsikter, och bara för att någon känner på ett visst sätt betyder inte att hans/hennes känsla är rättvis eller korrekt. Altruismen gör att du tar på dig ansvaret för andras känslor, och detta gör det lätt för andra att manipulera dig med sin frustration och besvikelse. Men det är inte du som gör folk besvikna när du säger nej; folk gör sig själva besvikna om de förväntar att du alltid ska säga ja.

Att vara ärlig
Vissa har svårt att säga nej på grund av rädslan att förstöra sina relationer, men vänner som inte accepterar att man säger nej är inte verkliga vänner. Och man kan inte utveckla bra relationer om man är oärlig. Om du säger ja när du menar nej kommer du antingen att bryta dina avtal eller utföra dem motvilligt och halvhjärtat, och det är då du riskerar att förstöra dina relationer. Att säga nej innebär inte att du förlorar folks respekt. Tvärtom; att säga nej på ett övertygande sätt är att sätta sig i respekt. Att alltid säga ja innebär att du ger folk tillåtelse att utnyttja dig, och då säger du i princip att ingen behöver respektera dig; att ingen behöver ta hänsyn till dina behov eller intressen.

Om du vill ha andras respekt måste du först respektera dig själv. Förmågan att säga nej ger dig friheten att umgås utan rädslan att bli utnyttjad, och det blir lättare att utveckla äkta relationer till människor som respekterar dig. Rationella, hälsosamma relationer involverar ett ömsesidigt utbyte av värden, och man bör inte engagera sig i relationer som inte innehåller något man själv tycker är värdefullt. Självuppoffring leder till bitterhet och fientlighet. Positiva relationer kan endast uppstå mellan människor som erkänner varje individs rätt att existera för sin egen skull och varken offrar sina egna eller andras intressen.

Sviker sig själv

Man sviker sig själv om man låter sig behandla på ett negativt sätt. Och när man sviker sig själv förstör man sin självrespekt, och då blir det ännu svårare att säga nej. När man uttrycker sina åsikter låter man andra veta var man står samtidigt som man skyddar sin självrespekt. Man behöver inte känna sig som ett offer, frustrerad och missförstådd därför att andra inte vet vad man tycker. Att vända andra kinden till förstör din självrespekt, och resultatet blir moralisk feghet och större orättvisor. Du är själv den viktigaste personen i ditt liv, och ditt viktigaste ansvar är därför att ta hand om dig själv och din egen utveckling. Du offrar dig själv om du alltid gör det andra vill, och tar på dig ansvar som inte är ditt. Detta innebär att du behandlar dig själv på ett ansvarslöst sätt, och hindrar dina möjligheter till en självständig utveckling. Samtidigt behandlar du även andra ansvarslöst, för när du tillåter andra att kränka dina gränser stöder du dem i deras kränkande beteende. Detta gör det svårare även för andra att bli självständiga och ansvarsfulla människor. Självständiga människor har inget behov av att utnyttja någon. Att låta sig utnyttja, och att utnyttja andra, är två sidor av samma mynt. Både dem som inte kan säga nej, och dem som utnyttjar att folk inte kan säga nej, är osjälvständiga människor.

Verbalt självförsvar
Verbalt självförsvar (verbal egoism) förutsätter att man kan uttrycka självet verbalt; att man har kontroll över sin egen röst. Det förutsätter att man har en röst som styrs inifrån och inte påverkas av andra; en stark och stabil röst som är integrerad med självet. En bra röst ger dig förmågan att uttrycka dina egna åsikter på ett övertygande sätt, även i pressade situationer. Altruismen skapar känslor som är i konflikt med självet, och detta kan göra det svårt att kontrollera rösten därför att rösten påverkas av känslorna. När man däremot har positiva känslor som stöder självet (positiv självkänsla) har man känslor som samtidigt ger kraft till både självet och rösten, och känslorna har då en integrerande funktion som gör det lättare att uttrycka självet verbalt. Barn måste få uttrycka sig fritt för att utveckla en bra röst som är integrerad med självet, och därför bör uppväxtmiljön ha en atmosfär av yttrandefrihet. Om du har en dålig röst kan du träna den och göra den starkare och stabilare, och detta har också en stabiliserande effekt på psyket, för rösten och psyket påverkar varandra, och resultatet blir att man känner sig mera integrerad och harmonisk. Man får bättre självkontroll och bättre socialt självförtroende.

Egoist
När man säger nej blir man ibland anklagad för att vara egoist, men detta är endast ett problem om man tror att det är fel att vara egoist. Egoistbegreppet fungerar som ett maktverktyg för dem som vill manipulera dig, men bara om du accepterar den altruistiska ståndpunkten att egoism är omoraliskt. Ditt undermedvetna är programmerat på fel sätt om du får negativa känslor av att bli kallad egoist. Egoistbegreppet är ett viktigt psykologiskt begrepp som ger dig personlig frihet och kontroll över ditt liv, och därför är det viktigt att aldrig låta andra övertyga dig om att egoism är omoraliskt. Självförsvar är alltid egoistiskt, och för att försvara din rätt att säga nej måste du försvara din rätt att vara egoist. Du måste försvara egoismen i ditt eget psyke; du måste själv vara övertygad om att du har rätt att existera för din egen skull. När du har denna övertygelse spelar det ingen roll vad andra säger. Det spelar ingen roll att andra anklagar dig för att vara egoist när du redan vet att du är det. Att bli kallad egoist är en komplimang eftersom det innebär att vara en självständig människa med integritet och självrespekt.

Referenser:

Michael J. Hurd: Grow Up America – Learning to Live the Happy, Responsible Life

Carla Wills-Brandon: Learning To Say No – Establishing Healthy Boundaries

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kommande föreläsningar

  • 18 apr: Borås

    Begränsat med biljetter
  • 22 apr: Visby

    Biljetter kvar
  • 2 maj: Malmö

    Biljetter kvar

Alla öppna föreläsningar